ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งคู่ควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งคู่ควร*, -ซึ่งคู่ควร-

ซึ่งคู่ควร ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advisable (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ Syn. fitting, prudent
merization (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งสมควรได้รับ Syn. deserving

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งคู่ควร
Back to top