ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งขาดสติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งขาดสติ*, -ซึ่งขาดสติ-

ซึ่งขาดสติ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insane (adj.) ซึ่งขาดสติ See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ Syn. crazy, foolish, mad Ops. sane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งขาดสติ
Back to top