ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งกระสับกระส่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งกระสับกระส่าย*, -ซึ่งกระสับกระส่าย-

ซึ่งกระสับกระส่าย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill at ease (adj.) ซึ่งกระสับกระส่าย See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย Syn. nervous, uncomfortable, uneasy Ops. comfortable, easy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งกระสับกระส่าย
Back to top