ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่วงพัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่วงพัก*, -ช่วงพัก-

ช่วงพัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coffee break (n.) ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน Syn. break, rest period
rest period (n.) ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน Syn. break
aftercare (n.) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่วงพัก
Back to top