ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุ่มไปด้วยน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุ่มไปด้วยน้ำ*, -ชุ่มไปด้วยน้ำ-

ชุ่มไปด้วยน้ำ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
saturate (vt.) ทำให้ชุ่มไปด้วยน้ำ Syn. drench, soak, steep

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุ่มไปด้วยน้ำ
Back to top