ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุ่มโชก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุ่มโชก*, -ชุ่มโชก-

ชุ่มโชก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbue (vt.) ชุ่มโชกด้วย Syn. saturate, soak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุ่มโชก
Back to top