ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชื่อเสียงเลว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชื่อเสียงเลว*, -ชื่อเสียงเลว-

ชื่อเสียงเลว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชื่อเสียงเลว
Back to top