ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชื่อตำแหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชื่อตำแหน่ง*, -ชื่อตำแหน่ง-

ชื่อตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
margrave(มาร์'เกรฟว) n. ชื่อตำแหน่งผู้ปกคองบางรัฐ
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชื่อตำแหน่ง
Back to top