ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำระก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำระก่อน*, -ชำระก่อน-

ชำระก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
prepaid(พรีเพด') adj. จ่ายล่วงหน้า,ชำระก่อนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำระก่อน
Back to top