ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ่ายยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ่ายยา*, -จ่ายยา-

จ่ายยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
dispensary(ดิสเพน'ซะรี) n. ร้านขายยา,โอสถศาลา,สถานที่จ่ายยา, Syn. drugstore
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
dispensatoryn. ตำรับยา,ร้านขายยา,สถานที่จ่ายยา, Syn. dispensary,drug store -pl. dispensatories
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
dispenser(ดิสเพน'เซอะ) n. ผู้แจกจ่าย,ผู้ปรุงยาและจ่ายยา,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ภาชนะหรือเครื่องแจกจ่ายสิ่งของ
pharmacy(ฟาร์'มะซี) n. เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา,การปรุงและจ่ายยา
English-Thai: Nontri Dictionary
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispenseจ่ายยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispense (vt.) จ่ายยาให้ See also: จำหน่ายยา
prescribe (vi.) สั่งจ่ายยา Syn. designate, prescription
prescribe (vt.) สั่งจ่ายยา Syn. designate, prescription
prescriptible (adj.) ซึ่งสั่งจ่ายยาได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ่ายยา
Back to top