ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด*, -จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด-

จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ,องค์ประชุม,จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
Back to top