ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำกัดให้แคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำกัดให้แคบ*, -จำกัดให้แคบ-

จำกัดให้แคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำกัดให้แคบ
Back to top