ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำกัดด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำกัดด้วย*, -จำกัดด้วย-

จำกัดด้วย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop within (phrv.) ยังถูกจำกัดด้วย See also: อยู่ในขอบเขตของ Syn. keep within, remain within, stay within, stick within

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำกัดด้วย
Back to top