ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับเท็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับเท็จ*, -จับเท็จ-

จับเท็จ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lie detectors and detectionเครื่องมือจับเท็จและการจับเท็จ [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับเท็จ
Back to top