ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดการกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดการกับ*, -จัดการกับ-

จัดการกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commence on (phrv.) จัดการกับ See also: เริ่มทำงานกับ Syn. begin on
cope with (phrv.) จัดการกับ
fix with (phrv.) จัดการกับ
see about (phrv.) จัดการกับ Syn. look to, look towards
see to (phrv.) จัดการกับ See also: ซ่อมแซม, ดูแล Syn. look to, look towards
set about (phrv.) จัดการกับ See also: เริ่มทำ (บางสิ่ง) Syn. go about
do with (phrv.) จัดการกับ (คน) See also: ปฏิบัติต่อ
sail througn (phrv.) จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างประสบความสำเร็จ
fiddle with (phrv.) จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
brush aside (phrv.) จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)
brush away (phrv.) จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)
bring someone to grips with something (idm.) จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก Syn. come to, get to
be the last person (idm.) คนสุดท้าย (ที่จะให้จัดการกับปัญหา) See also: คนสุดท้ายที่จะพิจารณา
begin on (phrv.) เริ่มจัดการกับ See also: เริ่มทำกับ Syn. commence on, start on
bridge over (phrv.) หาทางจัดการกับ See also: หาทางช่วย(บางคน) Syn. tide over
broad-brush (adj.) ซึ่งจัดการกับปัญหาอย่างกว้างๆ มากกว่าสนใจรายละเอียด
footwork (n.) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
navigate (vt.) หาหนทางจัดการกับสิ่งยุ่งยาก
skirt around (phrv.) หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) See also: จัดการทางอ้อม Syn. skirt round
skirt round (phrv.) หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) See also: จัดการทางอ้อม Syn. skirt around
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดการกับ
Back to top