ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบด้วย*, -จบด้วย-

จบด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
close with (phrv.) จบด้วย
aspirate (vt.) เริ่มหรือจบด้วยเสียงลมหายใจ
hang in the balance (idm.) (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบด้วย
Back to top