ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จงรักภักดีต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จงรักภักดีต่อ*, -จงรักภักดีต่อ-

จงรักภักดีต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
only have eyes for (idm.) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
pledge allegiance to (idm.) สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จงรักภักดีต่อ
Back to top