ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งานที่หนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งานที่หนัก*, -งานที่หนัก-

งานที่หนัก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งานที่หนัก
Back to top