ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งองุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งองุ้ม*, -งองุ้ม-

งองุ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
convolution(คอนวะลิว'เชิน) n. การม้วนขด,การหมุนวน,การงองุ้ม,ลอนสมอง., See also: convolutional,convolutionaty adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hooked (adj.) ซึ่งงองุ้ม See also: ซึ่งเหมือนตะขอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งองุ้ม
Back to top