ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งอขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งอขึ้น*, -งอขึ้น-

งอขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cockupn. การงอขึ้นข้างบน
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kink up (phrv.) ทำให้โค้งงอขึ้น See also: งอขึ้น
Pomeranian (n.) สุนัขพันธุ์เล็กที่มีขนยาว ใบหูตรง หางเป็นพวงงอขึ้นมาคลุมหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งอขึ้น
Back to top