ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดถัวเฉลี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดถัวเฉลี่ย*, -คิดถัวเฉลี่ย-

คิดถัวเฉลี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดถัวเฉลี่ย
Back to top