ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดด้วย*, -คิดด้วย-

คิดด้วย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
think for oneself (phrv.) คิดด้วยตนเอง See also: ตัดสินใจเอง
thinking (adj.) ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้ See also: ซึ่งคำนึงในเหตุผล Syn. rational, reasoning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดด้วย
Back to top