ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำแก้ต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำแก้ต่าง*, -คำแก้ต่าง-

คำแก้ต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plea (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense, pleading
pleading (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense
answer (n.) คำแก้ต่างในศาล Syn. plea, defense

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำแก้ต่าง
Back to top