ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำพูดไร้สาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำพูดไร้สาระ*, -คำพูดไร้สาระ-

คำพูดไร้สาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drivel (n.) คำพูดไร้สาระ Syn. chatter, banter, twaddle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำพูดไร้สาระ
Back to top