ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำพูดดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำพูดดูถูก*, -คำพูดดูถูก-

คำพูดดูถูก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ball breaker (n.) คำพูดดูถูก (ผู้ชายใช้พูดกับผู้หญิง)
put-down (n.) คำพูดดูถูกคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำพูดดูถูก
Back to top