ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไร้ประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไร้ประโยชน์*, -ความไร้ประโยชน์-

ความไร้ประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile,
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
naught(n) ศูนย์,ความไร้ประโยชน์,ความล้มเหลว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไร้ประโยชน์
Back to top