ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่แน่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่แน่ใจ*, -ความไม่แน่ใจ-

ความไม่แน่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecision (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความละล้าละลัง, ความลังเล Syn. hesitation, vacillation Ops. decision
quandary (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์ Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
er (inter.) เสียงแสดงความไม่แน่ใจ See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่แน่ใจ
Back to top