ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่เพียงพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่เพียงพอ*, -ความไม่เพียงพอ-

ความไม่เพียงพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
English-Thai: Nontri Dictionary
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่เพียงพอ
Back to top