ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่สมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่สมควร*, -ความไม่สมควร-

ความไม่สมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
indiscretion(n) ความไม่ระวังตัว,ความไม่สมควร,การสอพลอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่สมควร
Back to top