ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่สบอารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่สบอารมณ์*, -ความไม่สบอารมณ์-

ความไม่สบอารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่สบอารมณ์
Back to top