ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความใจเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความใจเย็น*, -ความใจเย็น-

ความใจเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sedateness (n.) ความใจเย็น See also: ความสุขุม
coolness (n.) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง Syn. equanimity, composure
sang-froid (n.) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง Syn. equanimity, composure, coolness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความใจเย็น
Back to top