ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโอ้อวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโอ้อวด*, -ความโอ้อวด-

ความโอ้อวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
grandiosity (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. boasting, bombast
showiness (n.) ความโอ้อวด Syn. foppery, ostentation
turgidity (n.) ความโอ้อวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโอ้อวด
Back to top