ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโศกเศร้าเสียใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโศกเศร้าเสียใจ*, -ความโศกเศร้าเสียใจ-

ความโศกเศร้าเสียใจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lament (n.) ความโศกเศร้าเสียใจ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโศกเศร้าเสียใจ
Back to top