ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโชคร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโชคร้าย*, -ความโชคร้าย-

ความโชคร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill fortune (n.) ความโชคร้าย Syn. misfortune
misadventure (n.) ความโชคร้าย See also: โชคร้าย, เหตุร้าย, อุบัติเหตุ Syn. disaster, accident, crisis Ops. blessing, good forture
exult over (phrv.) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น See also: ดีใจไปกับ Syn. crow over
tough (int.) คำอุทานถึงความโชคร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโชคร้าย
Back to top