ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเหลาะแหละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเหลาะแหละ*, -ความเหลาะแหละ-

ความเหลาะแหละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
English-Thai: Nontri Dictionary
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
horse-play (idm.) ความเหลาะแหละ See also: การไม่จริงจัง, ความไม่แน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเหลาะแหละ
Back to top