ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเด็ดขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเด็ดขาด*, -ความเด็ดขาด-

ความเด็ดขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเด็ดขาด
Back to top