ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเซ่อซ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเซ่อซ่า*, -ความเซ่อซ่า-

ความเซ่อซ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gullibility (n.) ความเซ่อซ่า See also: การถูกหลอกง่าย Syn. innocence, naivety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเซ่อซ่า
Back to top