ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุขสำราญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุขสำราญ*, -ความสุขสำราญ-

ความสุขสำราญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
sybarite (n.) ผู้แสวงหาแต่ความหรูหราและความสุขสำราญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุขสำราญ
Back to top