ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสะอิดสะเอียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสะอิดสะเอียน*, -ความสะอิดสะเอียน-

ความสะอิดสะเอียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
repulsion(n) การขจัด,การไล่,ความสะอิดสะเอียน,การผลักไส,การขับไล่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสะอิดสะเอียน
Back to top