ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความร่าเริงแจ่มใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความร่าเริงแจ่มใส*, -ความร่าเริงแจ่มใส-

ความร่าเริงแจ่มใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความร่าเริงแจ่มใส
Back to top