ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้สึกสังหรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้สึกสังหรณ์*, -ความรู้สึกสังหรณ์-

ความรู้สึกสังหรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้สึกสังหรณ์
Back to top