ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้สึกวิตกกังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้สึกวิตกกังวล*, -ความรู้สึกวิตกกังวล-

ความรู้สึกวิตกกังวล ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jimjams (n.) ความรู้สึกวิตกกังวลมาก (คำสแลง) Syn. jitters
jitters (n.) ความรู้สึกวิตกกังวลมาก (คำสแลง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้สึกวิตกกังวล
Back to top