ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้สึกพอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้สึกพอใจ*, -ความรู้สึกพอใจ-

ความรู้สึกพอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้สึกพอใจ
Back to top