ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรวนเร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรวนเร*, -ความรวนเร-

ความรวนเร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vacillation(แวสซะเล'เชิน) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,ความไม่เด็ดขาด,ความขึ้น ๆ ลง ๆ
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
English-Thai: Nontri Dictionary
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรวนเร
Back to top