ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยากไร้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยากไร้*, -ความยากไร้-

ความยากไร้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยากไร้
Back to top