ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีเสน่ห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีเสน่ห์*, -ความมีเสน่ห์-

ความมีเสน่ห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
English-Thai: Nontri Dictionary
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glamor (n.) ความมีเสน่ห์ See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์ Syn. allure, charm, glamour Ops. repulsion
glamour (n.) ความมีเสน่ห์ See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์ Syn. allure, charm, glamor Ops. repulsion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีเสน่ห์
Back to top