ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีสุขภาพดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีสุขภาพดี*, -ความมีสุขภาพดี-

ความมีสุขภาพดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
finality (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement
healthiness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, robustness, vigorousness Ops. illness, sickness
robustness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, vigorousness Ops. illness, sickness
wholeness (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement, finality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีสุขภาพดี
Back to top