ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพร่ามัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพร่ามัว*, -ความพร่ามัว-

ความพร่ามัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
English-Thai: Nontri Dictionary
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blur (n.) ความพร่ามัว See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพร่ามัว
Back to top