ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความผาสุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความผาสุก*, -ความผาสุก-

ความผาสุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความผาสุก
Back to top