ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปกติ*, -ความปกติ-

ความปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
normality (n.) ความปกติ Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity
resonableness (n.) ความปกติ Syn. saneness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity
saneness (n.) ความปกติ Syn. resonableness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity
soundness (n.) ความปกติ Syn. resonableness, saneness, normalcy Ops. madness, insanity
usualness (n.) ความปกติ Syn. normal
wontedness (n.) ความปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปกติ
Back to top